Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Art. 1. Op alle door onze vennootschap afgesloten transacties zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van eventuele condities van de wederpartij de onderhavige voorwaarden van toepassing. Iedere afwijking van de onderhavige voorwaarden wordt alleen dan erkend indien deze schriftelijk zijdens onze vennootschap is bevestigd.

Art. 2. Alle offertes - in welke vorm ook gedaan - , prijscouranten, voorraadlijsten e.d. zijn vrijblijvend; alle leveringen worden berekend tegen de prijzen en condities geldend op de dag van levering. Indien na de datum van de koopovereenkomst de prijzen van grondstoffen, materialen, lonen, salarissen, sociale lasten, overheidslasten, vrachtkosten en/of assurantiepremies e.d. een wijziging ondergaan alsmede in geval van wijziging, aanvulling of opheffing van voorschriften door regering- of andere bevoegde instanties is de verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs alsook de samenstelling, opmaak, verpakking enz. dien overeenkomstig te wijzigen, welke wijzigingen voor de koper bindend zijn.

Art. 3. Door verkoper wordt jaarlijks de hoogte van het orderbedrag bepaald waarvoor de goederen franco worden geleverd. Bij leveringen onder het franco bedrag worden vracht- en handelingskosten in rekening gebracht. Bij express zendingen komen de extra kosten voorrekening van koper. Bij franco leveringen reizen de goederen voor rekening en risico van de verkoper; in alle andere gevallen voor rekening en risico van de koper. Rembourskosten zijn voor rekening van de koper. Het in dit artikel bepaalde geldt uitsluitend voor zendingen binnen Nederland. Voor alle overige zendingen zullen per klant hiertoe afzonderlijk geldende condities worden overeengekomen.

Art. 4. De termijn waarbinnen de goederen moeten worden geleverd, vangt aan zodra de overeenkomst tot stand is gekomen. De koper heeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de koopovereenkomst in geval van niet tijdige levering. De koper heeft niet het recht om op grond van beweerde te late of ondeugdelijke levering de goederen of de betaling van de goederen te weigeren.

Art. 5. Indien de leverantie door overmacht wordt verhinderd of uitermate bezwaarlijk wordt heeft de verkoper het recht te vorderen dat de overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast dan wel de overeenkomst te ontbinden. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke niet aan de verkoper te wijten omstandigheden of gebeurtenis waardoor nakoming vaneen verplichting van verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd wordt op grond waarvan de nakoming redelijkerwijs niet kan worden gevergd. De koper kan hieraan nimmer een recht op schadevergoeding ontlenen.

Art. 6. De controle op de hoeveelheid, de afmetingen, het gewicht en/of de emballage van het geleverde berust bij de koper. Indien niet terstond bij aflevering de dezer zake wordt gereclameerd, zijn de gegevens bij de vrachtbrieven, de afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld, als juist erkend. Alle overige reclames moeten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum door de koper bij de verkoper schriftelijk zijn ingediend. Bij gebreke daarvan wordt de koper geacht het geleverde te hebben geaccepteerd. Verwerkte goederen worden geacht te zijn goedgekeurd.

Art. 7. Retourzendingen zijn niet mogelijk tenzij met onze schriftelijke goedkeuring onder door ons te stellen voorwaarden.

Art. 8. Alle geleverde goederen van de verkoper aan de koper blijven het eigendom van verkoper totdat alle betalingsverplichtingen uit alle lopende overeenkomsten door koper aan verkoper zijn voldaan. Niettemin draagt de koper vanaf het moment van levering het risico voor verlies of beschadiging der goederen, door welke oorzaak ook ontstaan, en/of voor schade door deze goederen veroorzaakt. Is koper in gebreke, dan heeft verkoper te allen tijde het recht de goederen bij koper of bij derden op kosten van koper terug te halen en eventueel te verkopen; koper is gehouden alle in dit verband voor verkoper ontstane schade te vergoeden. Koper mag bij in gebreke zijn niet over de goederen beschikken dan na schriftelijke goedkeuring van de verkoper.

Art. 9. Betaling dient te geschieden uiterlijk dertig dagen na factuurdatum, zonder enige korting en/of compensatie. Verkoper heeft te allen tijde het recht contante betaling bij aflevering te verlangen en/of onder rembours te leveren. Bij niet c.q. niet tijdige betaling is koper van rechtswege zonder enige ingebrekestelling in gebreke en is verkoper gerechtigd vanaf de factuurdatum aankoper een rente van één procent per maand in rekening te brengen over het factuurbedrag. Indien verkoper voor of tijdens het uitvoeren van een koopovereenkomst duidelijke aanwijzingen ontvangt omtrent verminderde kredietwaardigheid van koper, heeft verkoper rechtniet te leveren en wordt de koopprijs voor hetgeen reeds is geleverd onmiddellijk opeisbaar, tenzij tot genoegen van de verkoper door de koper tijdig zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de koopprijs.

Art. 10. Bij niet of niet tijdige betaling der koopprijs komen alle kosten vallende op de incasso van het verschuldigde bedrag, daaronder begrepen zowel de gerechtelijke als de buiten gerechtelijke kosten; alsmede de kosten van de rechtsgeleerd raadsman van verkoper, waartoe bepalend zijn diens declaratie, geheel ten last van koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen vijftien procent van het te incasseren bedrag met een minimum van
€ 45,- en zijn verschuldigd op het moment dat de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven.

Art. 11. In geval van geschillen zal de administratie en boekhouding van verkoper gelden als volledig bewijs, behoudens de mogelijkheid van tegenbewijs door koper.

Art. 12. In geval verkoper ten opzichte van koper ingevolge de overeenkomst of uit hoofde van de wetaansprakelijk mocht zijn tot vergoeding van enige schade, is deze aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van factuurwaarde van de goederen, waardoor de schade is ontstaan. Indien verkoper ter zake van kosten en/of schaden, waarvoor verkoper krachtens deze bepalingen niet aansprakelijk is, door derden wordt aangesproken zal koper verkoper vrijwaren voor alle gevolgen van dien.

Art. 13. Voor alle door ons te leveren goederen wordt door ons een consumentenprijs vastgesteld. Slechts met onze schriftelijke toestemming is het koper toegestaan onder de door ons vastgestelde consumentenprijs te verkopen. Wij behouden ons het recht voor koper van levering uit te sluiten of condities te wijzigen indien koper zonder onze schriftelijke toestemming onder de door ons vastgestelde consumentenprijs verkoopt.

Art. 14. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk, wordende elk ander recht, waaronder de zogenaamde LUVI uitdrukkelijke uitgesloten. Alle geschillen die tussen koper en verkoper uit de overeenkomst ontstaan, zullen met uitsluiting van iedere andere rechter worden voorgelegd aan de Arrondissements-Rechtbank te Arnhem wordende hoger beroep niet uitgesloten.